Ouders

Huisreglement

Art. 8: Er wordt geen vrijstelling van betaling van het deelnemingsgeld verleend. Er kan wel steeds een bewijs van betaling worden afgeleverd aan die gezinnen, waarvoor een door het Ministerie erkende Sociale Instelling, een attest kan voorleggen van budgetbegeleiding of ondersteuning. In die gevallen kan het Dagelijks Bestuur van Maksimum besluiten een korting van 25% van het deelnamegeld toe te staan.

Art. 9: Het inschrijven voor activiteiten wordt pas als zijnde definitief beschouwd wanneer het deelnamegeld wordt betaald. Wie zonder voorafgaande verwittiging of gegronde reden (ziekte, overlijden, ...) niet opdaagt voor een activiteit kan het deelnamegeld van deze activiteit nadien niet terugvorderen. De betrokken jeugdambtenaar dient over de geldigheid van de annulering te oordelen.

Art. 13: Alle jongeren vanaf 12 jaar tot en met 15 jaar kunnen deelnemen aan de activiteiten georganiseerd door Maksimum.

Art. 14: Behalve de vereiste leeftijd worden geen voorwaarden gesteld aan deelname tot de activiteiten van Maksimum.

Art. 15: Deelnemers tot de activiteiten kunnen geweigerd worden wanneer het maximum aantal deelnemers voor een activiteit reeds is bereikt of wanneer artikel 22 van dit huishoudelijk reglement van toepassing is.

Art. 18: Bij de start van elke activiteit worden de afspraken, die voor deze activiteit van toepassing zijn, overlopen door een medewerker van de drie meewerkende jeugddiensten. Deze afspraken worden bepaald door het Dagelijks Bestuur van de tienerwerking.

Art. 19: Deelnemers van de activiteiten van Maksimum kunnen gesanctioneerd worden wanneer zij: 

  • gedrag stellen dat onverzoenbaar is met de maatschappelijk
  • zich niet houden aan de geldende afspraken van de

Art. 20: Bij opzettelijke beschadiging van gebruiksmateriaal of materiaal eigen aan de accommodatie waar de activiteit plaatsvindt, zal deze schade teruggevorderd worden van de schuldige(n). Het reglement betreffende schadebepaling van de locatie waar de activiteit plaatsvindt, is van toepassing. Eventuele betwistingen van deze schade dienen schriftelijk aangebracht te worden voor het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente/stad van waar de schuldige afkomstig is.

Art. 21: Wanneer inbreuken op de strafwet worden vastgesteld, wordt door de jeugdambtenaar van de gemeente/stad van de deelnemer de politie op de hoogte gesteld. De politie wordt tevens ingeschakeld wanneer er vermoedens zijn een inbreuk op de strafwet.

Art. 22: De sanctie(s) word(t)(en) bepaald door de aanwezige jeugdambtenaar. De sanctie dient in verhouding te staan met het gestelde gedrag. De sanctie kan variëren van een verwittiging tot een tijdelijk uitsluiting van de activiteit.

Art. 23: Tot definitieve uitsluiting van deelname aan activiteiten van Maksimum kan worden overgegaan wanneer het Dagelijks Bestuur hierover unaniem tot akkoord komt. De ouder(s) van de deelnemer word(t)(en) schriftelijk van deze beslissing op de hoogte gesteld.

Art. 24: De burgerlijke aansprakelijkheid voor lichamelijke en materiële schade, de behandelingskosten en de vergoedingen bij overlijden of bestendige invaliditeit worden door een verzekering gedekt. Ieder aanvaarde aangesloten gemeentebestuur en stadsbestuur sluit dit af vóór het begin van Maksimum.

Art. 25: Waardevol materiaal dat niet noodzakelijk is voor de activiteit, nemen de deelnemers mee op eigen verantwoordelijkheid. Diefstal, verlies of schade aan eigen materiaal worden niet door de verzekering gedekt.

Art. 26: Door deelname aan een activiteit van Maksimum onderwerpt men zich aan dit huishoudelijk reglement.

Afspraken

Een aantal afspraken komen bij elke activiteit van Maksimum steeds terug:

1. Alcohol, is net als roken, verboden onder de 16 jaar. Gezien Maksimum zich richt tot tieners tussen 12 en 15 jaar, kan er door de deelnemers onder geen enkel beding alcohol genuttigd worden, evenmin kan er gerookt worden.

2. Drugs zijn verboden.

3. De activiteiten van Maksimum staan open voor alle jongeren vanaf 12 jaar tot en met 15 jaar, onafgezien van geslacht, religie of sociale afkomst.

4. De vertrekuren dienen gerespecteerd te worden. Er kan niet gewacht worden op jongeren die zich te laat aanmelden op de vertrekplaats.

5. De uren van terugkomst zijn suggestief. We zijn steeds afhankelijk van het busvervoer en eventuele problemen op de terugweg. We achten ons bijgevolg niet verantwoordelijk als we hierdoor, iets vroeger of iets later dan gepland en aangegeven, terug zijn.

6. We tolereren geen enkele vorm van uitsluiting of pesten onder de deelnemers.

7. Als vereniging hebben wij goede contacten met de organisaties die activiteiten aanbieden. We gaan op een respectvolle en correcte manier met hen om en rekenen erop dat uw zoon/dochter dit ook doet.

Om in te schrijven voor een activiteit, dient u het online inschrijvingsformulier in te vullen.